sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

XXI GUARAPUAVANO - NOVA RODADA

 1 Robson Pompeo,    [0]       :     Thales Domingues,  [1] 
 2 Marcelo Moreira,  [0]       :     Olvair Biff,       [0] 
  4 Markley Sekula,   [1]       :     Romario Moreira,   [1] 
 1 Romario Moreira,   [1]       :     Robson Pompeo,    [0]  
 2 Sandro Popovicz,   [2]       :     Markley Sekula,   [1]  
  4 Thales Domingues,  [1]       :     Marcelo Moreira,  [0]  

 1 Fabio Gomes,         [0]       :     Jose Pereira,       [0]  
 3 João Paulo Pereira,  [0]       :     Guilherme Kloster,  [0]  
 1 Rafael Padilha,      [0]       :     Jose Pereira,       [0]  
 4 Ary Kaminski,        [2]       :     Guilherme Kloster,  [1]  
 2 Eduardo Dotorivo,  [1]    :       Ary Kaminski,        [2]  
 4 Rafael Padilha,    [0]       :     João Paulo Pereira,  [1]  
 4 Eduardo Dotorivo,   [1]    :    Fabio Gomes,         [2]
sexta-feira, 19 de janeiro de 2018

XXI GUARAPUAVANO - RODADAS INICIAIS 1 Markley Sekula,   [0]       :     Robson Pompeo,     [0]  
 2 Romario Moreira,  [0]       :                           ,     [0]  
 3 Sandro Popovicz,  [0]       :     Marcelo Moreira,   [0]  
 4 Olvair Biff,            [0]       :     Thales Domingues,  [0]  
 2 Matheus Araujo,      [0]       :     Rafael Padilha,    [0]  
 6 Fabio Gomes,         [0]       :     Guilherme Kloster,  [0]  

 1 Jose Pereira,        [0]       :     Eduardo Dotorivo,   [0]  
1 Jose Pereira,       [0]       :     Ary Kaminski,        [0] 


 2 Ary Kaminski,       [0]       :     João Paulo Pereira,  [1]  
  3 Eduardo Dotorivo,   [0]       :     João Paulo Pereira,  [0]  


sábado, 13 de janeiro de 2018

XXI GUARAPUAVANO - 2018

GRUPOS DO MUNICIPAL 2018

GRUPO A
1. Markley Sekula,               
2. Romario Moreira,               
3. Sandro Popovicz,               
4. Olvair Biff,                   
5. Thales Domingues,             
6. Marcelo Moreira,               
7. Gaspar,                       
8. Robson Pompeo,                 

GRUPO B
1. Fabio Gomes,                      
2. Rafael Padilha,                   
3. João Paulo Pereira,               
4. Matheus Araujo,                   
5. Ary Kaminski,                     
6. Guilherme Kloster,                
7. Eduardo Dotorivo,                 
8. Jose Pereira,